رزگل

طراحی لوگو

بازطراحی 

لوگو رزگل

برند رزگل در حوزه تولید و صادرات میوه خشک فعالیت دارد. طرح کلی لوگو با توجه به زمینه کار برند فانتزی و نزدیک به حالات کلی میوه دردرنظر گرفته شده. از طرفی با استفاده از تکنیک‌هایی چون رنگ و بازی با نور و بعد سعی بر انتقال هرچه بیشتر مفهوم طراوت و شادابی و سلامت بوده است.